Dokumenty/ dowody ubezpieczenia

Dokumentem/ dowodem ubezpieczenia jest dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Do czasu wydania ubezpieczonemu Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne w NFZ jest każdy dowód potwierdzający opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Jest nim

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • zaświadczenie lub legitymacja wydane przez KRUS wraz z dowodem wpłaty składki zdrowotnej za ostatni kwartał

dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta/rencisty
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS
 • aktualny odcinek emerytury lub renty

dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej

dla członka rodziny ubezpieczonego:

 • dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny (np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA)
 • legitymacja rodzinna z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę

dla uczniów i studentów:

 • dokumenty jak dla innych członków rodziny oraz aktualna legitymacja uczniowska lub studencka

dla nieubezpieczonych, spełniających określone kryteria dochodowe:

 • decyzja wójta/ burmistrza/ prezydenta gminy, ważna do 90 dni od daty wskazanej w decyzji

dla osób ubezpieczonych w innych krajach UE, uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji

 • poświadczenie wydane przez NFZ – w przypadku zamieszkiwania na terenie RP
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC) lub certyfikat tymczasowo zastępujący kartę, wydane przez inny niż Polska kraj członkowski UE / EOG.

Ważność prawa do świadczeń

Okazanie dowodu ubezpieczenia

Prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych przysługuje za okazaniem aktualnego dowodu ubezpieczenia, to jest dokumentu potwierdzającego prawo do uzyskania świadczenia.
Prawo to ważne jest w miesiącu, za który opłacona został składka plus następne 30 dni. W szczególnych przypadkach okres ważności prawa do świadczeń wskazany jest w dokumencie.

W stanie nagłym dokument może zostać przedstawiony w innym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu. Jeżeli przedstawienie dowodu ubezpieczenia w tym terminie nie jest możliwe, dokument ten może być przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Nieprzedstawienie dowodu ubezpieczenia w terminie, skutkuje obciążeniem pacjenta kosztami udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. Pacjent może wystąpić do świadczeniodawcy o zwrot koszów, jeśli przedstawi dokument ubezpieczenia ważny w okresie, gdy udzielono mu świadczeń, za które zapłacił.

Osoby ubezpieczone i członkowie ich rodzin

W przypadku osób ubezpieczonych i zgłoszonych do ubezpieczenia członków ich rodzin, prawo do świadczeń zdrowotnych wygasa

 • po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego (np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę, rozpoczęcia urlopu bezpłatnego, zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub jej zawieszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaprzestania pobierania renty, wyrejestrowania z urzędu pracy) lub rozwiązania zawartej z Oddziałem NFZ umowy dobrowolnego ubezpieczenia;
 • po upływie 90 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ w związku z zawieszeniem prawa do renty socjalnej (art. 72 ust. 2).


Uczniowie i studenci

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów (art. 67).

<<  powrót