LekarzePielęgniarkiPołożneTransportOpieka Długoterminowa

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna realizuje kompleksowe świadczenia zdrowotne w domu pacjenta.

Opieka zdrowotna obejmuje:

 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
 • realizację zleceń lekarskich,
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • pobieranie materiału do badań w domu pacjenta,
 • edukację zdrowotną,
 • profilaktykę chorób przewlekłych,
 • promocję zdrowia.

Pielęgniarską opieką środowiskową objęci są pacjenci, którzy:

 • ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich,
 • nie są objęci świadczeniami opieki długoterminowej,
 • złożyli deklarację wyboru pielęgniarki POZ.

Opieka położnej środowiskowej przysługuje każdej kobiecie, oraz dziecku płci męskiej do 6 tygodnia życia.

W zakresie kompetencji położnej jest kompleksowa pielęgnacyjna opieka położniczo-ginekologiczna, która obejmuje 

 •      -opiekę nad kobietą, a w szczególności
       -opiekę nad kobietą w okresie ciąży od 21 tygodnia ciąży 
       -opiekę nad kobietą w połogu
       -opiekę nad kobietą po zbiegu ginekologicznym lub ginekologiczno-onkologicznym  (na podstawie skierowania ze szpitala)
 •      -opiekę  nad noworodkiem
       -opiekę  nad niemowlęciem w pierwszych 6-tygodniach życia.


Wyboru położnej kobieta dokonuje sama, może dokonać również matka w imieniu niepełnoletniej córki. Aby dokonać wyboru położnej środowiskowo-rodzinnej należy wypełnić druk deklaracji dostępny w rejestracji każdej przychodni .

Zapraszamy wszystkie nasze MAMY do zgłaszania faktu bycia w ciąży , w celu możliwość skorzystania z opieki położnej środowiskowo-rodzinnej 🙂

Opieka długoterminowa 

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów oraz wymaga  określonych świadczeń pielęgniarskich.

Opieka długoterminowa zasady udzielania świadczeń

Pielęgniarka długoterminowa obejmuje opieką pacjenta na podstawie

 1. skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które zawiera niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta
 2. oraz, który w ocenie skalą opartą na skali Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej,
 3. i wymaga realizacji, przez okres powyżej 14 dni, co najmniej jednego z następujących świadczeń pielęgniarskich:
        – kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia; 
        – wykonywania opatrunków:
        – karmienia przez zgłębnik lub przez przetokę;  
        – pielęgnacji przetoki;  
        – założenia i usunięcia cewnika jako stałe zlecenie lekarskie;  
        – pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheostomijną:
        – płukania pęcherza moczowego.

Warunkami objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoterminową

 1. nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe; 
 2. nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych  w warunkach stacjonarnych; 
 3. nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie;
 4. niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej. 

Wizyta pielęgniarki opieki długoterminowej

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem lub rodziną lub opiekunem faktycznym pacjenta termin pierwszej wizyty, w trakcie której:

          – dokonuje ponownej oceny stanu pacjenta skalą opartą na skali Barthel;     

            – ustala plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne.

Pielęgniarka opieki długoterminowej zapoznaje pacjenta oraz jego rodzinę lub opiekunów faktycznych:

          – ze sporządzonym planem opieki;

          – oraz z zasadami zabezpieczenia środków medycznych niezbędnych do realizacji świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

Pielęgniarka  zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego, o którym mowa w załączniku nr 4 część III pkt 2 rozporządzenia;
pacjent lub jego rodzina lub opiekun faktyczny  zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; 

Minimalny czas opieki bezpośredniej nad jednym pacjentem wynosi 1,5 godziny dziennie, nie mniej niż 4 dni w tygodniu. Opieka pielęgniarska obejmuje dni od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 20.00 oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie także soboty, niedziele i dni ustawowo wolne.

Udzielone świadczenia pielęgniarka odnotowuje w karcie czynności pielęgnacyjnych, wraz z datą ich wykonania, co zostaje potwierdzone podpisem pacjenta lub jego rodziny lub opiekuna faktycznego.

W okresie sprawowania opieki pielęgniarka monitoruje stan pacjenta przy wykorzystaniu oceny według skali opartej na skali Barthel i w zależności od stwierdzonych zmian, modyfikuje realizowany dotychczasowo plan opieki; fakt dokonania zmian oraz informacje dotyczące przyczyn i zakresu dokonanych zmian pielęgniarka odnotowuje w prowadzonej dokumentacji medycznej pacjenta.

Ocena, o której mowa powyżej, odbywa się na koniec każdego miesiąca; w przypadku gdy pacjent uzyskał więcej niż 40 punktów, Fundusz zaprzestaje finansowania za kolejny miesiąc kalendarzowy.

W przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę w trakcie wizyty u świadczeniobiorcy, zmian w jego stanie zdrowia świadczących o zaostrzeniu choroby lub wystąpieniu powikłań, zobowiązana jest ona do: 

          –  niezwłocznej konsultacji zaistniałej sytuacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca,

          –    w razie konieczności – do wezwania zespołu ratownictwa medycznego.

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zobowiązana jest do powiadomienia lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń oraz w ramach bieżącej współpracy w okresie objęcia opieką, o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta, w tym takich, które skutkują ustaniem przyczyn kwalifikujących pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Świadczenia wykonywane przez pielęgniarkę długoterminową , obejmują: 

           1.  świadczenia pielęgniarskie;
         2. przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;  
         3. świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
         4. edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny; 
         5. pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym; 
         6. pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu.

Informacje dodatkowe:

Skala Barthela pozwala ocenić sprawność chorego – jakie czynności pacjent może wykonać sam lub z pomocą, albo nie może wykonać sam lub z pomocą, albo nie może wykonać ich wcale. Wg skali Barthela maksymalnie pacjent może otrzymać 100 pkt, a min. 0 pkt. Według skali Barthela pacjentów można podzielić na trzy grupy w zależności od ich stanu psychoruchowego:

I grupa – pacjent LEKKI – 85 – 100 pkt,
II grupa – pacjent ŚREDNIOCIĘŻKI – 20 – 85 pkt,
III grupa – pacjent CIĘŻKI – 0 – 25 pkt

W celu uniknięcia nakładania się świadczeń pielęgniarki środowiskowej i pielęgniarki opieki domowej przyjęto następujący podział:
               – opiekę pielęgniarską nad pierwszą i drugą grupą pacjentów sprawują pielęgniarki środowiskowo – rodzinne, 
            – opiekę pielęgniarską nad trzecią grupą pacjentów sprawują pielęgniarki domowe utrzymując jednocześnie stały kontakt z pielęgniarką środowiskową i lekarzem POZ.

Kwalifikacja wg skali Barthela nie dotyczy pacjentów z ograniczoną sprawnością psychofizyczną wynikającą z procesu starzenia się. Pacjenci ci kwalifikują się do opieki socjalnej np. w domach pomocy społecznej.

<<  powrót