Od 12 lutego 2022 roku będzie można składać wnioski do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Ustawa powołująca Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych wejdzie w życie 27 stycznia 2022 roku. Zgodnie z jej regulacjami wnioski do Rzecznika Praw Pacjenta o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie można składać od 12 lutego 2022 r


Kto może otrzymać kompensatę?

Warunkiem uzyskania świadczenia kompensacyjnego jest wystąpienie działania niepożądanego wymienionego w Charakterystyce Produktu Leczniczego danej szczepionki, które spowodowało:

  • konieczność pobytu w szpitalu przez co najmniej 14 dni lub
  • wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji o dowolnej długości.

Fundusz Kompensacyjny rozszerza dotychczasową odpowiedzialność związaną z zastosowaniem szczepionek. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 100 tys. zł, na co składa się kwota uzależniona od stopnia dolegliwości działania niepożądanego (przede wszystkim długości pobytu w szpitalu) oraz zwrot kosztów leczenia
i rehabilitacji, które poniósł pacjent.

Opłata od wniosku

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego podlega opłacie w wysokości 200 zł.
Opłata od wniosku zostanie zwrócona w przypadku przyznania świadczenia kompensacyjnego, ale też w sytuacji, kiedy Rzecznik pozostawi wniosek bez rozpoznania lub odmówi wszczęcia postępowania.
W przypadku wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia, opłata nie będzie zwracana. 

Jeśli sytuacja finansowa wnioskującego jest trudna to może on, wraz z wniesieniem wniosku, zwrócić się do Rzecznika o zwolnienie z opłaty, wykazując niemożność jej poniesienia, a więc przedstawić swoją sytuację finansową i przedłożyć np. zaświadczenie o zarobkach, potwierdzenie wysokości emerytury lub renty czy zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej. Zwolnienie następuje na podstawie analizy przesłanych dokumentów.

Do 10 lutego br. na stronie Rzecznika Praw Pacjenta opublikowany zostanie wzór wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Zgłoszenia będą analizowane przez członków Zespołu ds. świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Będą to doświadczeni specjaliści, posiadający wiedzę
w zakresie szczepień ochronnych. Ich zadaniem będzie wydawanie opinii medycznych, na podstawie których Rzecznik będzie wydawał decyzje w sprawie przyznania świadczenia. 

W pierwszym roku działania Fundusz obejmie wyłącznie szczepienia przeciwko COVID-19, od 2023 r. ma też objąć wszystkie szczepienia obowiązkowe.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/64