Od 1 lipca 2022 roku renta rodzinna pobierana przez dzieci przestaje być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego. W związku
z powyższym dzieci wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny zostaną wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego.

Co ważne, dzieci do 18 roku życia pobierające rentę rodzinną nadal zachowują prawdo do świadczeń opieki zdrowotnej jako dzieci pobierające rentę rodzinną, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA) lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

(podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych Dz.U.2021.1285 t.j. z późn.zm.).

W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ, pacjent po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość może przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeśli pacjent nie ma takiego dokumentu, może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do wspomnianych świadczeń.

Podstawa prawna:
art. 10 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 roku (Dz.U.2022.1265 z dnia 2022.06.15).