Prawo korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

 • kobiety w ciąży;
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • osoby niepełnoletnie u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • osoby niepełnosprawne ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby;
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • inwalidzi wojenni lub wojskowi;
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • kombatanci;
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • osoby deportowane do pracy przymusowej;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

Wskazane grupy osób mają prawo do realizacji świadczenia:

 • w dniu zgłoszenia;
 • innym uzgodnionym terminie poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
 • w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 od dnia zgłoszenia w przypadku wizyt 
  u specjalisty.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej nie oznacza prawa do pierwszeństwa w kolejce do rejestracji.