Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej

Bądź świadomym i aktywnym pacjentem. Poznaj swoje prawa i obowiązki. Dowiedz się, czy masz szczególne uprawnienia. Świadomy pacjent może mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu opieki zdrowotnej.

Zgodnie z Konstytucją RP każdy, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Jesteś pacjentem  –  masz prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych
 • tajemnicy informacji na temat Twojego zdrowia
 • uzyskania informacji na temat Twojego zdrowia
 • dostępu do dokumentacji medycznej
 • poszanowania intymności i godności
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń
 • zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
 • zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • opieki duszpasterskiej
 • przechowywania rzeczy wartościowych.

Kto jest zobowiązany do poszanowania praw pacjenta?

 • Osoby wykonujące zawód medyczny:
  • lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni
  • inni profesjonaliści opieki zdrowotnej
  • każda osoba uczestnicząca w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 • Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz współuczestniczące w ich udzielaniu, takie jak:
  • zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze)
  • praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnicze
  • jednostki badawczo-rozwojowe.
 • Inne podmioty opieki zdrowotnej, jak:
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • administracja publiczna właściwa w zakresie ochrony zdrowia
  • samorządy zawodowe
  • producenci leków i urządzeń medycznych
  • apteki.

Bezpieczeństwo pacjentów stanowi podstawową zasadę opieki zdrowotnej i jest jednym z wyzwań w obszarze zdrowia publicznego. Traktowanie pacjentów jak partnerów w procesie leczenia wpływa na:

 • efekty terapeutyczne
 • poprawę bezpieczeństwa
 • satysfakcję pacjenta.

Niektórym pacjentom przysługują szczególne uprawnienia, jak np.

 • bezpłatne leki
 • korzystanie ze świadczeń poza kolejnością lub bez skierowania.

Zakres uprawnień zależy od tego, do jakiej grupy uprawnionych należysz.

Chcesz skorzystać z przysługującego Ci uprawnienia – przedstaw odpowiedni dokument, który potwierdzi Twoje prawa.

Więcej informacji znajdziesz na stronie NFZ: szczególne prawa pacjenta .

Gdy korzystasz ze świadczeń opieki zdrowotnej, szpitale, przychodnie, kliniki i inne placówki lecznicze przetwarzają Twoje dane osobowe. Dane te podlegają prawnej ochronie.


Źródło: serwis pacjent.gov.pl